+420 777 806 543

Koordinátor BOZP na staveništi

Realizujeme komplexní služby odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi.

 

Při přípravě stavby:

 • poskytujeme odborné konzultace

 • zpracujeme technická, nebo organizační řešení týkající se zajištění BOZP

 • zpracujeme plán BOZP 

 • zpracujeme veškeré požadavky na BOZP při přípravě stavby 

 

Při realizaci stavby:

 • navrhujeme a doporučujeme opatření nebo technická řešení k zajištění BOZP

 • provádíme zápisy o nedostatcích na staveništi, na která upozorňujeme i zhotovitele

 • sledujeme staveniště, upozorňujeme na zjištěné nedostatky k BOZP a požadujeme okamžitou nápravu

 • v rámci BOZP spolupracujeme s osobou, která provádí stavební dozor

 • koordinujeme zhotovitele nebo osoby jimi pověřené k opatřením, která zajišťují BOZP s cílem ochránit zdraví a zabraňovat vzniku nemocí z povolání nebo pracovním úrazům

 • kontrolujeme zda zhotovitelé dodržují plán BOZP - v případě nedostatků projednáváme opatření a termíny k jejich odstranění

 • spolupracujeme při plánování času potřebného k jednotlivým činnostem na staveništi s ohledem k BOZP

 • kontrolujeme zabezpečení staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaných osob

 • účastníme se kontrolních prohlídek, ke kterým jsme pozváni stavebním úřadem

 • navrhujeme a organizujeme kontrolní dny k dodržování BOZP, kterých se účastní zhotovitelé nebo osoby jimi pověřené

 

Cenovou nabídku a rozsah služeb pro vás zpracujeme individuálně na základě vámi předaných údajů o stavbě. Kontaktujte nás!

přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis