Novela zákona č.284/2021 Sb., Platná od července 2023, Zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., z pohledu provozování sociálních služeb, instalace autonomních hlásičů kouře nebo systému EPS

7. února 2023


Změna se týká zařízení sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách.

 

Tyto stavby budou muset být v částech stavby, v níž je služba poskytována, vybaveny:

a)       elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b)      zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

 

V případě, že je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, musí zde rovněž být elektrická požární signalizace.

 

Provozovatel elektrické požární signalizace v části stavby, kde je poskytována sociální služba s ubytovací kapacitou nad 50 osob, musí podat žádost na hasičský záchranný sbor kraje k připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení.

 

Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

Povinnost vybavit zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací neplatí pouze pro nové zařízení, ale i stávající. Konkrétně zákon uvádí, že zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění povinnosti uvedených výše do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 284/2021 Sb.

 

POZOR! Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě poskytována obdobná sociální péče dalším provozovatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob!

 

Novinky se týkají i nemovitých kulturních památek, které jsou vybaveny elektrickou požární signalizací – ty lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. Žádost bude stejně jako zařízení sociálních služeb posouzena a žadateli bude sděleno, za jakých podmínek lze připojení realizovat.

 

Na základě výše uvedeného si musíme uvědomit, že jsou to pouze služby sociální péče, kterých se novela týká. Nyní se podívejme jak je postaven zákon o sociálních službách, je to důležité z pohledu poskytované služby v posuzovaném objektu.

 

 

Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I

DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1

Základní druhy a formy sociálních služeb

 §32

Sociální služby zahrnují

  1. a)sociální poradenství,
  2. b)služby sociální péče,
  3. c)služby sociální prevence.

 

Příklad jak můžeme analyzovat službu

 

V tomto zákoně je možné dohledat, že služba Azylové domy patří v členění služeb (Díl 1, § 32) mezi služby sociální prevence (viz Díl 4, § 53)

To znamená, že v objektu kde provozována služba sociální prevence dle §32 písm., c) není provozována služba

sociální péče.

 

 

Díl 4

Služby sociální prevence

§53

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

§ 57

Azylové domy

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. a)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  2. b)poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Na základě výše uvedeného vyplývá, že je potřeba znát jak ID poskytované služby, aby bylo zřejmé zda je nutné instalovat systém EPS, či nikoli.