VTZ – Zákon č.250/2021 Sb.

1. července 2022


Vyhrazená technická zařízení

 

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (účinnost od 1. 7. 2022)

vymezení pojmů, vyhrazená technická zařízení, pověřená organizace; odborná způsobilost a oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny; revize; odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (osoba znalá, osoba poučená); povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob; hlášení vzniku havárie  

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd, požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení, požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních, revizní technik, zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

rozdělení plynů, uvolnitelný objem, zařazení vyhrazených plynových zařízení (skupiny, třídy), činnosti zajišťované revizním technikem a zkušebním technikem, vedení evidence o zkouškách a revizích, požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob (pro montáže a opravy, k obsluze a kontrolám), montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení, požadavky na vyhrazená plynová zařízení (výchozí revize, provoz, zkoušky), provozní revize, kontroly, harmonogram revizí a kontrol

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

dělení pracovních tekutin podle nebezpečnosti, vyhrazená tlaková zařízení a jejich zařazení, montáž a opravy, požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení, uvedení do provozu a provoz vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky, stavební zkouška, první zkouška, výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška, periodická zkouška, revizní zpráva, provozní dokumentace, revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny, topiči, obsluha vyhrazených tlakových zařízení, požadavky pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

vyhrazená zdvihací zařízení a jejich zařazení, požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky, požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při montáži a uvádění do provozu, požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad, kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení, revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na způsobilost osob k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na způsobilost pověřených osob k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu, požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

§ 4 osoba poučená, § 5 osoba znalá

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních – zásadybezpečnosti práce při zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 
nemanipulovat s el. přístroji holýma rukama
zákaz používat poškozené zásuvky, vypínače apod.
před přemisťováním el. zařízení se musí provést odpojení ze sítě
čištění el. zařízení je možno provádět jen při vypnutém stavu zařízení
opatrně používat varné konvice, kontrola přívodové šňůry
nepokládat varné konvice na hořlavé předměty

Nová právní úprava vyhrazených technických zařízení

Po mnoha letech se jedna ze stěžejních oblastí BOZP, bezpečnost technických zařízení, dočkala nové právní úpravy. Koncem června vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Přestože zákon nabude účinnosti až 1. července 2022 a přesný obsah jeho prováděcích předpisů, které snad vyjdou v dohledné době, není dosud znám, neuškodí se s ním alespoň orientačně seznámit.

 

Jak již vyplývá z názvu zákona, mění znění některých současných právních předpisů. Jedná se o zákon o ozbrojených silách České republiky (č. 219/1999 Sb.), zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) a zákon o zajištění dalších podmínek BOZP (č. 309/2006 Sb.).

 

Zákon, kromě požadavků na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) a ochranu zdraví při práci při používání VTZ, upravuje i výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu VTZ, práva a povinnosti osob provádějících obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny a práva a povinnosti osob, které VTZ provozují. Dále též řeší předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na VTZ a vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

 

Naopak, zákon se nevztahuje na posuzování shody výrobků, u kterých jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem, a na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.

 

VTZ (stanovená tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) se podle míry rizika zařazují do tříd, skupin a podskupin, přičemž zařízení s největší mírou rizika se zařazuje do I. třídy. Musí být podrobovány stanoveným kontrolám, zkouškám a revizím, které slouží k ověření jejich stavu. Až do doby jejich rekonstrukce, tedy nahrazení stávajících nevyhovujících částí novou nebo modernější částí, se stav VTZ posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP účinných v době uvedení zařízení do provozu.

 

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu VTZ podle nového zákona bude vykonávat Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Ministerstvo je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci, která bude plnit úkoly v oblasti bezpečnosti provozu VTZ. Ta mimo jiné bude oprávněna podávat odborná stanoviska o tom, zda jsou splněny požadavky bezpečnosti provozu VTZ, provádět u VTZ I. třídy prohlídky a zkoušky a vydávat osvědčení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, prověřovat odbornou způsobilost právnických a fyzických podnikajících osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ, jakož i odbornou způsobilost obsluhy topiče parních a kapalinových kotlů. Též povede evidenci revizních techniků. Činnost organizace bude zpoplatněna. Výše poplatků je uvedena v § 14 zákona.

 

Nový zákon také stanovuje požadavky odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby pro výkon těchto činností a prací se dělí do tří skupin, a to osoby znalé (osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici), osoby poučené a osoby školené (seznámené). Za osoby seznámené jsou považovány osoby, které nejsou znalé, ani poučené, ale jsou však školené ve smyslu zákoníku práce. Zákon stanovuje požadavky na osoby znalé a na osoby poučené.

 

Zákon neopomíjí ani stanovení povinností právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, které provádí montáž, opravy, revize a zkoušky VTZ, či plnění nádob plyny. Hned v úvodu jim stanoví, že při těchto činnostech musí postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP tak, aby se VTZ nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Tento požadavek platí i pro provozovatele VTZ.

 

Provozovatel VTZ je dále povinen zajistit, aby VTZ bylo používáno pouze v případě, je-li vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Zákon přímo definuje, co je považováno za tento stav. Jedná se např. o provoz VTZ bez doložené zprávy o revizi, v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací, či tato dokumentace chybí (pokud byla vydána). Není-li k VTZ průvodní nebo provozní dokumentace, musí být rozsah kontroly zařízení stanoven místním provozním předpisem vydaným provozovatelem VTZ.

 

Velmi důležitým ustanovením je, že ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení je provozovatel povinen zajišťovat řádné používání a provoz VTZ, a to i v případě, že není jeho vlastníkem.

 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba bude povinna bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce vznik havárie. Bude muset příslušnému OIP podle místa havárie ohlásit vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem VTZ nebo v případě, že VTZ bylo příčinou vzniku.

 

I když zákon nabývá účinnosti 1. července 2022, neznamená to, že k tomuto dni vše staré přestává platit. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na VTZ, která byla vydána před uvedeným datem, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou vyla vydána. Přechodná ustanovení též pamatují na platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha a Technickou inspekcí České republiky. I pro ně jsou stanoveny lhůty platnosti po nabití účinnosti nového zákona.

 

Z přechodných ustanovení vybírám ještě jedno. Do vydání prováděcího právního předpisu k provedení ustanovení § 21 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb. se postupuje podle částí první, čtvrté, osmé, desáté a čtrnácté vyhlášky č. 48/1982 Sb. (téměř celé torzo vyhlášky) a podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

 

Velmi důležitým ustanovením zákona je Zrušovací ustanovení, které má celkem dvacet pět bodů. Zákon od 1. 7. 2022 ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Zrušeny budou i vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 85/1978 Sb. a č. 73/2010 Sb., tedy předpisy v současné době upravující konkrétní požadavky na VTZ. Také ruší vyhlášku č. 50/1978 Sb. a sedmou, devátou a jedenáctou část vyhlášky č. 48/1982 Sb. Tedy zákon neřeší jen VTZ, ale zasahuje i obecnou úroveň bezpečnosti technických zařízení. Zrušena bude i vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.