Vyhláška č.50/1978 – Zrušena k 1.7.2022 nahrazena Zákonem č. 250/2021 Sb.

13. června 2022


Rozdělení paragrafů dle vyhlášky 50/1978 Sbírka

Vyhláška 50/1978 sbírka Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 

Něco málo o vyhlášce

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen „kvalifikace“) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen „činnost“), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

 

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

 

§3 Pracovníci seznámení

Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

 

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

 

§4 Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

 

§5 Pracovníci znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.

 

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

  §6 Pracovníci pro samostatnou činnost

 

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

 

§7 Pracovníci pro řízení činnosti

Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním

Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

 

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

 

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

 

§9 Pracovníci pro provádění revizí

 

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Zkouška se vykonává u TIČR (technická inspekce České republiky)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 5 roků

 

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka – §6)
 • Podmínkou je mít platné osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně. §6
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

 

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech

 • Kvalifikace ve zvláštních případech (učitelé – základní, střední a vysoké školy, pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání…)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

 

 

Poznámky k dosažené praxi

 

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montážní, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení.

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle v trvání nejméně jednoho roku.

Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí v trvání nejméně jednoho roku.

Doba praxe dle vyhlášky 50/1978 Sb. získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.

Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe.

Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky.

 

Pomůžeme Vám získat osvědčení dle výše zmíněné vyhlášky.