BOZP

Naše společnost provádí komplexní služby, které jsou spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci – tzv. BOZP.

 

Pro všechny tyto činnosti máme odborně kvalifikované profesionály v oblasti prevence bezpečnosti práce. Nabízíme jak možnost spolupráce na dílčích zakázkách, tak možnost trvalého smluvního vztahu.

 

V rámci oblasti bezpečnosti práce pro klienty realizujeme nejčastěji:

 • zpracování kompletní dokumentace spojené s BOZP
 • identifikujeme a hodnotíme rizika spojená s bezpečností práce
 • kontroly a audity pracovišť s ohledem na BOZP
 • odborná školení v oblasti BOZP a školení první pomoci
 • vstupní, ale i pravidelná školení BOZP zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání (na základě toho stanovujeme nápravná opatření)
 • pravidelné prověrky BOZP podle platných právních norem
 • kategorizaci prací
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů s ohledem k BOZP
 • navrhujeme způsoby bezpečnostního značení a poskytování ochranných pomůcek
 • zastupujeme klienty při jednání s orgány státního odborného dozoru

 

Další služby poskytujeme na základě požadavků a individuální dohody. Veškeré naše úkony provádíme v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy. Pro zpracování nabídky a nacenění nás, prosím, kontaktujte.

 

Školení BOZP

Provedeme veškerá školení BOZP, která jsou povinná:

 • při nástupu nového pracovníka do zaměstnání
 • při změně pracovního zařazení
 • při zavedení nové technologie, ale také při změně výrobních a pracovních prostředků
 • při změně technologických nebo pracovních postupů, které by mohly mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

Školení BOZP provádíme převážně pro:

 • zaměstnance obsluhující vysokozdvižné vozíky
 • zaměstnance pracující s motorovými pilami
 • práce ve výškách i hloubkách
 • lešenáře
 • jeřábníky
 • vazače
 • zaměstnance veškerých profesí
 • vedoucí zaměstnance

 

Další školení provádíme po domluvě s klientem. Pokud potřebujete proškolit zaměstnance, nebo potřebujete poradit ohledně četnosti školení, kontaktujte nás!

 

Pravidelné kontroly pracoviště

Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních s ohledem na dané pracoviště.

 

V rámci BOZP kontrol pracoviště po dohodě provádíme:

 • kontrolu dokumentace
 • aktualizaci dokumentace dle stávajícího stavu pracoviště
 • fyzickou kontrolu stavu BOZP na pracovištích
 • analýzu a návrhy k odstranění závad
 • zápisy a závěrečná shrnutí včetně pořízení fotodokumentace

 

Díky dobře fungujícímu systému BOZP, mezi které právě prověrka BOZP patří, můžete ušetřit nejen na případných sankcích, ale především získáte bezpečné pracovní prostředí.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete kontrolu BOZP, kontaktujte nás!

 

Koordinátor BOZP na staveništi

Realizujeme komplexní služby odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi.

 

Při přípravě stavby:

 • poskytujeme odborné konzultace
 • zpracujeme technická nebo organizační řešení týkající se zajištění BOZP
 • zpracujeme plán BOZP
 • zpracujeme veškeré požadavky na BOZP při přípravě stavby

 

Při realizaci stavby:

 • navrhujeme a doporučujeme opatření nebo technická řešení k zajištění BOZP
 • provádíme zápisy o nedostatcích na staveništi, na která upozorňujeme i zhotovitele
 • sledujeme staveniště, upozorňujeme na zjištěné nedostatky k BOZP a požadujeme okamžitou nápravu
 • v rámci BOZP spolupracujeme s osobou, která provádí stavební dozor
 • koordinujeme zhotovitele nebo osoby jimi pověřené k opatřením, která zajišťují BOZP s cílem ochránit zdraví a zabraňovat vzniku nemocí z povolání nebo pracovním úrazům
 • kontrolujeme zda zhotovitelé dodržují plán BOZP – v případě nedostatků projednáváme opatření a termíny k jejich odstranění
 • spolupracujeme při plánování času potřebného k jednotlivým činnostem na staveništi s ohledem k BOZP
 • kontrolujeme zabezpečení staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaných osob
 • účastníme se kontrolních prohlídek, ke kterým jsme pozváni stavebním úřadem
 • navrhujeme a organizujeme kontrolní dny k dodržování BOZP, kterých se účastní zhotovitelé nebo osoby jimi pověřené

 

Cenovou nabídku a rozsah služeb pro vás zpracujeme individuálně na základě vámi předaných údajů o stavbě. Kontaktujte nás!

Pokud potřebujete některou z těchto služeb, nebo radu, obraťte se s důvěrou na nás!


Kontakty