Chráněno: Konec vyhlášky 50 – změny v elektrotechnice

19. února 2024


Vyhláška 50 upravující odbornou způsobilost v elektrotechnice, familiárně označovaná jako „padesátka“, Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 50/1978 Sb. definitivně po 44 letech skončila.

Přestože byla dle mnohých nadčasová, o potřebě její novelizace se hovořilo už v minulém století.

Když však došlo ke zrušení autora vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce, zhasly všechny naděje na jakoukoliv úpravu, neboť novelizovat vyhlášku (v zásadě jakýkoliv právní předpis) může pouze ten subjekt, který ji vydal.

Bylo potřeba vzít to z gruntu, neboť se zároveň přišlo na to, že u nás vlastně není nikdo, kdo by měl oprávnění náhradu padesátky vydat.  Z toho důvodu byl přijat zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který dává zmocnění Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), aby vydalo nové Nařízení vlády, které se bude odbornou způsobilostí v elektrotechnice zabývat.

Zda se dílo povedlo či má mouchy, ukáže až praxe. Každopádně k 1. 7. 2022 se elektrotechnika po více než čtyřech dekádách mění.

V dnešní novince se nechceme zabývat právním rozborem, spíš bychom rádi upozornili na existenci nového zákona a prováděcích předpisů jakož i na nejdůležitější změny.

 

Zákon 250/2021 Sb. s účinností od 1. 7. 2022 mění znění 3 zákonů a ruší dosud platný zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Spolu s ním se zrušuje dalších 24 zákonů či prováděcích předpisů nebo jejich částí, mezi které patří zejména: 

  • Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  • Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
  • Vyhláška 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
  • Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).

Státní správa a dozor

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení  (VTZ) vykonává dle nového zákona MPSV spolu se Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce. Státním odborným dozorem byla v souladu se zákonem pověřena Technická inspekce České republiky (TIČR), kde zřizovatelem je MPSV. 

 

Nové definice

Zákon 250/2021 Sb. přichází s odlišnou definicí Vyhrazeného technického zařízení a nově definuje průvodní a provozní dokumentaci.

 

 

Vyhrazeným technickým zařízením je tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

 

 

Průvodní dokumentace je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení. 
Nepřebírejte zařízení bez české dokumentace, chcete-li se při případné kontrole vyhnout dokazování, že zaměstnanci rozumí návodu výrobce v originálním znění! 

 

 

Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

 

Platnost osvědčení vydaných dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Od 1. 7. 2022 sice platí nové podmínky a zkoušky se již budou dělat podle nové zákonné úpravy, nicméně stávající osvědčení, která byla vydaná podle vyhlášky 50/1978 Sb., budou podle přechodného ustanovení zákona platit po celou dobu, na kterou byla vydána.

Za zmínku stojí, že TIČR bude nově oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ a k plnění nádob plyny vydávat právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě na 10 let.

 

Hlášení vzniku havárie

Naprostou novinkou je povinnost uložená provozovateli ohlásit bez zbytečného odkladu oblastnímu inspektorátu práce vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku přesahující částku 5 milionů Kč.

 

Novinkou je také zákonem řešená odborná způsobilost osob vykonávajících  obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Od začátku července rozeznáváme osoby znalé, osoby poučenéosoby školené, které nejsou znalé ani poučené, ale jsou školené ve smyslu zákoníku práce.

Osobou poučenou se stanete ve chvíli, kdy podepíšete zápis o provedeném poučení a ověření znalostí, který stvrdí i osoba znalá, jež poučení provedla. Takové poučení je potřeba opakovat ve lhůtě ne delší než 3 roky.

Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Tuto problematiku dříve řešila vyhláška č. 50/1978 Sb., dnes na to máme nařízení vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

S nařízením vlády 194/2022 Sb. dochází ke snížení počtu stupňů odborné způsobilosti v elektrotechnice ze 7 na 3, kam se řadí elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik a revizní technik.

Byť nařízení vlády v mnohém původní paragrafy kopíruje, došlo k aktualizování a doplnění problematiky stupňů odborné způsobilosti, jakož i k novému číselnému označení paragrafů a změně pojmů. 

 

Původní paragraf vyhlášky 50 Nový paragraf NV 194/2022 Sb.
§3
Pracovníci seznámení
Osoba školená
§19 odstavce 1 zákona 250/2021 Sb. ve smyslu §103 odstavce 2 zákoníku práce 262/2006 Sb.
§4
Pracovníci poučení
§4
Osoba poučená
§5
Pracovníci znalí
§5
Osoba znalá
(Elektrotechnik, Vedoucí elektrotechnik, Revizní technik)
§6 Pracovníci pro samostatnou činnost §6
Elektrotechnik
§7
Pracovníci pro řízení činnosti
§7
Vedoucí elektrotechnik
§8 Pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem §7
Vedoucí elektrotechnik
§8
Pracovníci pro řízení provozu
§7
Vedoucí elektrotechnik
§9
Pracovníci pro provádění revizí
§8
Revizní technik
§10 Pracovníci pro samostatné projektování §7
Vedoucí elektrotechnik
§10 Pracovníci pro řízení projektování §7
Vedoucí elektrotechnik
§11 Kvalifikace ve zvláštních případech – Pracovníci, Učitelé §6
Elektrotechnik
§11 Kvalifikace ve zvláštních případech – Absolventi §7
Vedoucí elektrotechnik

 

 

Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování nejsou v nařízení vlády výslovně uvedeni, ale dle § 7, odst. 1 mohou vedoucí elektrotechnici projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace dle jiného právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Změny dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Princip odborné způsobilosti v elektrotechnice zůstal s 1. červencem 2022 nezměněn. Stále jde o zajištění objektivního a nezávislého ověření, zda je elektrotechnik schopen provádět odbornou činnost na elektrických zařízení, aby se nikomu nic nestalo a elektrická zařízení zůstala bezpečná. Velmi zjednodušeně řečeno. 

Mění se však administrativní část spojená se získáváním a obnovováním odborné způsobilosti, kdy je kladen větší důraz na odbornost zkušební komise. 

Jediný stupeň, který podléhá zkoušce před TIČR je revizní technik. Tak tomu bylo i dosud. Všechny ostatní stupně budou moci zaměstnavatelé nebo podnikatelé zajistit buďto prostřednictvím své komise nebo externí komise.

Pro stupeň elektrotechnik a vedoucí elektrotechnik, bude platit, že v tříčlenné komisi musí být předsedou revizní technik.

Další změnou je, že jsou do systému vpuštěny i profesní kvalifikace. Osoby, které uspěly v teoretické a praktické části profesní zkoušky (bez ohledu na to, kde znalosti a zkušenosti nabraly) budou moci konat v rozsahu konkrétní profesní kvalifikace. 

Doposud jsme byli zvyklí, že na odbornou způsobilost v elektrotechnice se vydávají osvědčení podle vyhlášky 50. Po novu osvědčení vydává pouze Technická inspekce České republiky na ty zkoušky, které ona provádí. V elektrotechnice výhradně pro revizní techniky. Dokument který bude vydáván podle nařízení vlády se jmenuje „Doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice„.

 

Abychom dostáli svému závazku z úvodu, nesmíme opomenout zmínit další prováděcí předpisy, které ruku v ruce se zákonem 250/2021 Sb. nabyly 1. 7. 2022 účinnosti:

Nařízení vlády 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.