Chráněno: Zásady bezpečné práce s elektrickým proudem

19. února 2024


„PAMATUJTE, ŽE ELEKTŘINA JE DOBRÝ SLUHA, ALE UMÍ BÝT TAKÉ VELMI NEBEZPEČNÁ.“

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO DĚTI!

 1. Nevkládejte žádné kovové ani jiné vodivé předměty do elektrické zásuvky.
 2. Nesahejte prsty do elektrické zásuvky ani do ní nelijte vodu či jiné tekutiny.
 3. Nedotýkejte se elektrických drátů, které spadly ze sloupů vedení na zem.
 4. Nepoužívejte elektrický spotřebič v blízkosti vody a ani ho do vody nikdy neházejte.
 5. Nehaste požár, který vznikl v důsledku elektrického proudu, vodou.
 6. Nehrajte si v blízkosti elektrického vedení – nepouštějte zde draka a ani neházejte do vedení žádné předměty.
 7. Pokud narazíte na přetržené dráty elektrického vedení, nedotýkejte se jich.
 8. Nelezte na sloupy el. vedení, ani na podpěry nebo stromy, které jsou v blízkosti vedení.
 9. Nevstupujte dovnitř ani na distribuční či transformační stanice a nic na ně neházejte.
 10. Neházejte klacky, kameny nebo jiné předměty na porcelánové izolátory nebo dráty elektrického vedení.
 11. Nelezte na vagóny a lokomotivy s elektrickou trakcí, ale ani na metro nebo tramvaje.
 12. Nestrkejte nic do objektů distribučních skříní, které jsou opatřeny varovnou tabulkou nebo například bleskem červené barvy.
 13. Pokud najdeš v blízkosti elektrického zařízení zraněnou osobu, nedotýkej se jí a zavolej pomoc – dospělou osobu, záchranku, hasiče nebo policii.
 14. Pokud najdeš nebo způsobíš poškození elektrického vedení, nikdy se ho nesnaž opravit. Neprodleně to oznam dospělé osobě, policii nebo pracovníkům energetické společnosti.
 15. Nesahejte na neznámé elektrické zařízení, kromě bezpečných a známých domácích spotřebičů, se kterými umíte zacházet.

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO ZAMĚSTNAVATELE!

 1. Vždy provozujte elektrická zařízení, která jsou bezpečná, nejsou jakkoliv poškozená a mají platnou revizi.
 2. Pravidelně provádějte kontroly a revize elektrických zařízení a spotřebičů, prodlužováků, elektrického nářadí a všech ostatních elektrických strojů, nástrojů a přístrojů. Nezapomeňte, že revize elektrospotřebičů je povinností zaměstnavatele.
 3. Pro každé elektrické zařízení veďte provozní dokumentaci, a to včetně zpráv o realizovaných kontrolách a revizích.
 4. Při zjištění závady elektrické zařízení ihned odpojte nebo vyřaďte z provozu. Pokud je možné zařízení opravit, udělejte to bezodkladně.
 5. Každé elektrické zařízení má jiný stupeň nebezpečí. Podle toho zajistěte, aby s ním pracoval pouze člověk, který k tomu má zkušenosti a patřičnou kvalifikaci.
 6. Neustále kontrolujte, zda člověk obsluhující elektrické zařízení bez patřičné kvalifikace dodržuje bezpečnostní pokyny k používání.
 7. Zajistěte, aby zaměstnanec, který pracuje s elektrickým zařízením, byl řádně proškolen a zároveň přezkoušen pro práci s ním.
 8. Pamatujte, že prací s elektrickým zařízením by měli být pověřeni osoby kvalifikované, výjimečně osoby dobře poučené.
 9. Na každém pracovišti by měla být vždy jedna osoba, která je odpovědná za elektrická zařízení.
 10. Na každém pracovišti by měla být vždy jedna osoba, která je stanovena, jako vedoucí práce na elektrickém zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PRACOVNÍKY BEZ ELEKTROTECHNICKÉ KVALIFIKACE!

 1. Při práci na elektrickém zařízení se vyhýbejte takovým činnostem, pro které nemáte dostatečnou kvalifikaci a školení.
 2. Než začnete pracovat na jakémkoliv elektrickém zařízení, nejdříve se přesvědčte, že je v dobrém a funkčním stavu.
 3. Nesnažte se zasahovat do elektrického zařízení ani ho opravovat, neodstraňujte kryty ani záslepky a nedotýkejte se živých částí.
 4. Vždy striktně dodržujte bezpečnostní pokyny a výstrahy, které souvisí s používáním elektrických spotřebičů a zařízení.
 5. Pokud potřebujete přemístit elektrické zařízení, nejdříve ho odpojte od elektřiny – vytáhněte vidlici ze zásuvky.
 6. Při používání spotřebičů a zařízení používejte vždy jen prověřené a odzkoušené prodlužovací šňůry.
 7. Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů na elektrickém zařízení vyměnit světlo, pojistku nebo jiné příslušenství, vždy tuto činnost provádějte ve vypnutém stavu.
 8. Striktně dodržujte manuály, návody, instrukce, místní provozní předpisy a jiné bezpečnostní pokyny a příkazy nadřízených k provozování jakéhokoliv elektrického zařízení.
 9. Nikdy se nepřibližujte ani nedotýkejte přetržených nebo spadlých kabelů elektrického vedení.
 10. Dodržujte zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PRACOVNÍKY S ELEKTROTECHNICKOU KVALIFIKACÍ!

 1. Dodržujte předem stanovené bezpečnostní předpisy, postupy a příkazy, které vám sdělí vedoucí práce nebo osoba zodpovědná za elektrické zařízení.
 2. Při práci s elektrickým zařízením pracujte vždy maximálně soustředěni, s rozmyslem a bez časového nátlaku.
 3. Vždy se snažte dodržovat následující pravidla bezpečné práce:
 • zařízení odpojte vždy ze všech stran možného napájení
 • zařízení vždy zabezpečte proti opětovnému nechtěnému zapnutí
 • vždy vyzkoušejte stav zařízení bez elektrického napětí
 • nikdy nezapomínejte na uzemnění a možné zkratování
 • vždy oddělte živé části, které jsou pod napětím v blízkosti vás