Novela zákoníku práce Většina změn platí už od 1. října 2023

27. prosince 2023


 

Poslanecká sněmovna schválila 12. 9. 2023 novelu zákoníku práce, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby byly pracovněprávní vztahy flexibilnější. Tato novela nabývá účinnosti už od 1. října 2023, až na některá ustanovení, která účinnosti nabývají od 1. ledna 2024. Které novinky začaly platit už od letošního října a které začnou platit až příští rok?

 

Změny účinné k 1. říjnu 2023

Jak už jsme nastínili v úvodu, naprostá většina změn, které přinesla novela zákoníku práce, začala platit už od 1. října 2023. O jaké změny se jedná?

Úprava práce na dálku

Novela zákoníku práce má zásadní vliv na čím dál tím oblíbenější home office. Jaké novinky jsou od října spojené s prací na dálku?

  • Práci na dálku je možné nově vykonávat jen na základě písemné dohody. Výjimkou je pouze situace, kdy bude zaměstnanci práce na dálku písemně nařízena. Dohoda by měla obsahovat místo výkonu práce na dálku i její rozsah a způsob, jak se budou určovat jednotlivé dny.
  • O home office budou moci požádat těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě mladší devíti let nebo pečující o své blízké, kteří jsou závislí na jejich péči. V případě, že zaměstnavatel jejich žádost zamítne, bude mít povinnost zamítnutí písemně odůvodnit.
  • Zaměstnanci, kteří pracují z domu, mají také od října 2023 nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, buďto na základě prokázaných nákladů, nebo paušálem (4,32 Kč na hodinu), zaměstnavatelé však mohou poskytovat i vyšší náhrady. Paušální částka nebude zdaňována.

 

Změny u DPP a DPČ

Od 1. října 2023 musí zaměstnavatel takzvaným dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a zaměstnance s tímto rozvrhem nebo s jeho změnou seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržená.

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti mají také nově právo na příplatky za práci o víkendech a svátcích, v noci a ve ztížených pracovních podmínkách.

 

Informační povinnost zaměstnavatelů

Novela zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost sdělovat svým zaměstnancům více informací. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru, mají zaměstnavatelé povinnost o nich zaměstnance informovat písemně.

Podobná povinnost platí i pro dohody konané mimo pracovní poměr nebo při vysílání zaměstnance na pracovní cestu delší než 4 po sobě jdoucí kalendářní týdny.

 

Možnost uzavírání pracovních smluv elektronicky

Došlo také ke zjednodušení doručování dokumentů zaměstnancům. Novinkou je možnost uzavírat pracovní smlouvy elektronicky, například pomocí e-mailu. Elektronickou formou bude možné schvalovat i dodatky nebo úpravy smluv.

V případě, že bude zaměstnanec souhlasit, bude možné smlouvu elektronicky i vypovědět, a to pokud výpověď přijde na soukromý e-mail zaměstnance.

 

Vyšší limity pro přesčasy zdravotníků

Novela zákoníku práce se dotkla také dobrovolných přesčasů ve zdravotnictví, kdy od 1. října 2023 došlo k jejich navýšení na dvojnásobek. Zdravotníci pracující v nemocnicích budou moci odpracovat 832 hodin (doposud se jednalo o 416 hodin) a zaměstnanci zdravotnické záchranné služby 1040 hodin přesčasů za rok. Tato výjimka má platit až do konce roku 2028, od 1. ledna 2029 by tedy měla přestat platit.

Zákoník platný od října navýšil množství povolených ročních přesčasů na 832 hodin, lékaři žádali navrácení na původních 416 hodin, což návrh také zahrnuje.

Rychlou novelu poslali do Sněmovny ministři začátkem týdne. Schvalovat by se měla zrychleně, tak aby prošla ještě v prosinci Senátem a platila od ledna 2024.

 

Změny účinné k 1. lednu 2024

Od 1. ledna 2024 vstoupí v platnost tyto změny:

Právo na dovolenou u zaměstnanců pracujících na dohodu

Od začátku nového roku vznikne ze zákona zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) právo na placenou dovolenou, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Právo na dovolenou vznikne, pokud dohodář odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby a dohoda trvá alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Délka pracovní doby pro účely výpočtu dovolené je stanovena na 20 hodin týdně.

Změna pravidel u týdenního odpočinku

Novelou zákoníku práce došlo ke zpřísnění podmínek pro denní i týdenní odpočinek. S odloženou účinností od 1. ledna 2024 dojde ke změnám u týdenního odpočinku tak, aby docházelo k jeho řádnému čerpání.

 

Stručně
  • Od 1. října 2023 je možné práci na dálku vykonávat jen na základě písemné dohody. O home office budou moci požádat těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě mladší devíti let nebo pečující o své blízké, kteří jsou závislí na jejich péči.
  • Zaměstnanci, kteří pracují z domu, mají také od října 2023 nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele.
  • Od 1. října 2023 musí zaměstnavatel takzvaným dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a zaměstnance s tímto rozvrhem seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny. Dohodáři mají nově právo na příplatky za práci o víkendech a svátcích, v noci a ve ztížených pracovních podmínkách.
  • Od 1. října je možné elektronicky uzavírat pracovní smlouvy, schvalovat dodatky nebo úpravy smluv a v případě, že bude zaměstnanec souhlasit, bude možné smlouvu elektronicky i vypovědět.
  • Od 1. října 2023 došlo k navýšení dobrovolných přesčasů ve zdravotnictví na dvojnásobek. Tato výjimka má platit až do konce roku 2028.
  • Od 1. ledna 2024 vznikne zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr právo na placenou dovolenou.
  • S účinností od 1. ledna 2024 dojde ke změnám u týdenního odpočinku tak, aby docházelo k jeho řádnému čerpání.

 

Oblasti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména § 101 až § 108 se novela zákoníku nedotkla.