PŘEHLEDNĚ: Novinky v dopravě pro rok 2024

27. prosince 2023


 

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU
•    Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.

Bodový systém 2024

 

•    Řidičák na zkoušku:

 

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiče, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nevyřazujeme, ale naopak jim věnujeme více péče, v podobě poskytnutí tolik potřebné praktické, ale i psychologické podpory, aby řízení vozu lépe zvládali.

 

Koho se institut řidičáku na zkoušku týká?

Všech řidičů, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky, po celou dobu těchto dvou let

 

Koho se týká povinnost absolvovat školení začínajících řidičů a dopravně – psychologickou přednášku?

Tato povinnost vznikne těmto novým řidičům ze dvou hlavních příčin a každá ze skupin má následně rozdílné podmínky pro zachování možnosti řídit.

 

Podmínky

 

  • 2 roky od udělení řidičského oprávnění
  • Při šestibodovém přestupku povinnost absolvovat do 3 měsíců od spáchání přestupku preventivní program
  • Při spáchání přestupku, za který vám je udělen zákaz řízení, je absolvování preventivního programu podmínkou pro to, abyste po uplynutí zákazu mohli znovu řídit

 

 

L17: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora.

 

Kdo může být mentorem mladého řidiče?

Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let (zkušený řidič), kterému nebyl v posledních 5 letech udělen zákaz řízení a který má v bodovém hodnocení řidičů 0 bodů. Mentorem bude nejčastěji rodič nebo příbuzný mladého řidiče, není to však podmínkou.

 

viz § 83a Zákona č. 361/2000 Sb

 

§ 83a

Řízení s mentorem

(1) Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen „sedmnáctiletý řidič“) je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu,

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) která s takovým zápisem souhlasí.

(3) V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

(4) Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d), za účelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, který mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení, prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má být zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) O vyřízení žádosti o zápis mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora.

(6) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů,

a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo

b) přestal-li mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až f).

(7) O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora. Zrušení zápisu mentora v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.

(8) Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.

(9) Mentor nesmí vykonávat doprovod

a) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění mentora jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně, nebo

b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

(10) Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Mentor je dále povinen se na výzvu policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

 

PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU
•    Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné.
•    Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

 

 

 

JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA
•    V průběhu ledna zavádíme elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line.
•    Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
•    Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.
•    Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu.

 

 

DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY
•    Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informovaný o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo i v portálech veřejné správy.

 

 

Hlavní silnice není novou dopraví značkou, po hlavní se dostanete k odkazu na nové dopravní značky.

 

Nové dopravní značky 2O24

Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se s novými značkami:
•    Bezpečný odstup – srozumitelnější značka pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.
•    Sdílené zóny – možnost optimálně využít veřejný prostor v dopravních uzlech.
•    P + D – parkoviště pro ty, kteří zaparkují vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě
•    Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.
•    Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být značka označení nabíječky, parkování.
•    Nedostatečný průjezdný profil vozovky.
•    Nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

 

 

 

 

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024
•    Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.
•    Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních více než 100 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.
•    Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.
•    Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun.
•    Klesnou ceny:
o   10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč
o    měsíční – o deset korun na 430 Kč

 

ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI NA 150 KM/H

Jednou z nejvíce diskutovaných změn, které novela zákona o silničním provozu přináší, je zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích ze 130 km/h na 150 km/h. Tato změna se však týká pouze vybraných úseků dálnic, které jsou pro tuto rychlost vhodné a bezpečné.

Cílem této změny je umožnit plynulejší a efektivnější provoz na dálnicích, zatímco je stále kladen důraz na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Je důležité poznamenat, že toto zvýšení rychlostního limitu je v souladu s trendem, který je vidět v některých jiných evropských zemích.

Nicméně, zvýšení rychlostního limitu vyžaduje od řidičů větší zodpovědnost. Vyšší rychlosti mohou znamenat kratší reakční časy, a proto je důležité, aby řidiči dodržovali rychlostní limity a řídili se vždy s ohledem na aktuální dopravní a povětrnostní podmínky. Bezpečnost na silnicích je vždy na prvním místě a tato změna je určena k tomu, aby zlepšila plynulost provozu, nikoli k podpoře nebezpečné jízdy.

 

 


Další užitečné informace:


 

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ)
•    Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení); bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb.

TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK
•    Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD.
•    Chceme takto umožnit lepší dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy a možnost ještě efektivněji využít finanční prostředky či zlepšit pozici na trhu práce.

EURO 7
•    Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou.
•    Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům.