Nové dopravní značky Podívejte se, co vás čeká na silnicích nejen v roce 2024

27. prosince 2023


Zavedení dopravní značky IZ 10a „Sdílená zóna“. Označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen značkou „Konec sdílené zóny“. Je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.

Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

Konec sdílené zóny označuje nová dopravní značka IZ 10b.

Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Sdílená zóna“.

Sdílená zóna je nové dopravně urbanistické řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy, dodává ministerstvo.

Nová dopravní značka IP 30f Parkoviště P+D (Park & Drive).

Označení typu parkovišť určených pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou odtud bezprostředně pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla.

Pro lepší představu konkrétního využití si lze představit výhledově využití například v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice, upřesňuje ministerstvo dopravy. Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemsku, dodává.

Úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“. Vlevo je dosavadní, vpravo nová podoba.

Ministerstvo věří, že pozměněná podoba bude pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomene, jak odstup správně dodržet.

Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka: bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.

Jde o minimální bezpečný odstup při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Nová dopravní značka IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“ (obytných automobilů a obytných přívěsů).

Podobné označení míst, kde je možné z obytných vozidel vypustit odpadní vody a načerpat vodu čerstvou, funguje v zahraničí.

„K označení servisních míst pro tyto účely chybí vhodná dopravní značka nebo symbol. Tam, kde se provozovatelé infrastruktury snažili o řádné označení, se jednalo o využití značky parkoviště ve spojitosti se symbolem obytného automobilu nebo přívěsu. Servisní místo však neplní funkci parkoviště, naopak je vyžadována co nejvyšší míra fluktuace vozidel v tomto prostoru. Bohužel při nedostatku parkovacích míst jsou právě takto označená místa k parkování využívána a jejich řidiči odkazují na odpovídající užívání v souladu s dopravním značením,“ vysvětluje ministerstvo.

Zavedení speciálního označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba“.

Vozidla provozovatelů terénních sociálních služeb budou toto označení využívat k prokázání nároku na parkování.

Zákon nově umožní řidiči vozidla poskytovatele sociálních služeb v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné poskytnout mimořádné výhody v silničním provozu ve stejném rozsahu, jaký mají lékaři konající návštěvní službu a řidiči vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Nová podoba piktogramu e-auta. 

„Změnou vizuální podoby symbolu č. 211 pro elektromobil dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy EU a tedy k většímu porozumění označení zahraničními řidiči,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

Nový piktogram e-koloběžky.

„Zavedením určeného symbolu č. 229 pro elektrokoloběžku reagujeme na aktuální rozmach tohoto městského dopravního prostředku,“ píše ministerstvo dopravy.

Vyhláška nově zmiňuje zastavovací terč pro střídavý provoz.

Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou podle zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

Úprava významu a užití dopravní značky IS 20. Nově se bude jmenovat jen „Návěst pro cyklisty“, dosud měla název „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“.

Značka informuje například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky a podobně.

Vypuštění sousloví „před křižovatkou“ z názvu značky znamená, že ji bude možné legálně umístit i kdekoliv jinde (i v křižovatce, za křižovatkou, v průběhu úseku a podobně), což je podstatná část případů jejího praktického užití (například i běžné napojení stezky nebo pěší či obytné zóny na jinou pozemní komunikaci zpravidla není řešeno jako křižovatka).

Nová jednodušší definice reaguje také na to, že ani z hlediska významu a užití značky se vůbec nemusí nutně jednat o křížení více značených cyklotras (jak je dosud uvedeno ve vyhlášce), ale například o vyobrazení průběhu jedné značené cyklotrasy danou lokalitou, odbočení k vybranému cíli ze značené trasy a podobně.

E17 – Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.